Política de Privadesa

A través del present avís, “L’AMPA CEIP Lluís Piquer” (d’ara en endavant “l’AMPA”), informa als usuaris del web http://www.lluispiquer.cat, en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a “l’AMPA” les dades personals que els són sol·licitats motivat per la sol·licitud d’informació o per a la contractació de les diverses prestacions de serveis i productes que s’ofereixen relacionats amb l’entorn educatiu.

Per tant, s’informa als usuaris que les dades de caràcter personal facilitats seran incorporats a un fitxer, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, el titular i responsable és “l’AMPA CEIP Lluís Piquer” (CIF: G58034364), amb domicili social a l’Avda. Francesc Macià, 2 – 08150 Parets del Vallès, (Barcelona), duent a terme un tractament amb la finalitat de potenciar i mantenir la relació de col·laboració, contractual o negocial que si escau s’estableixi així com per rebre informació publicitària sobre tots els nostres serveis.

Excepte que específicament s’estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari o imprès anàleg de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, “l’AMPA” podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l’usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat.

De la mateixa manera, de conformitat amb el que s’estableix en la Llei de protecció de dades, l’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint una comunicació escrita a “l’AMPA CEIP Lluís Piquer, Avda. Francesc Macià, 2 – 08150 Parets del Vallès (Barcelona), en la qual acrediti la seva identitat. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms i fotocòpia del DNI de l’interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a l’efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva esmena. Respecte al dret d’accés, únicament es denegarà quan la sol·licitud no compleixi els requisits anteriorment citats i no s’acrediti cap interès legítim a aquest efecte. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets.

No es podran atendre les sol·licituds respecte de l’exercici del dret de cancel·lació de dades identificatives dels usuaris mentre aquests mantinguin la seva relació amb “l’AMPA”. No obstant això, els usuaris poden oposar-se al tractament de les seves dades respecte a la recepció d’informació publicitària dels nostres serveis i productes.

“l’AMPA” ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. S’han adoptat les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixen aconseguir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al sistema d’informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

En compliment de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic i de les modificacions en ella introduïdes per la Llei 32/2003 de 3 de novembre, General de Telecomunicacions, s’adverteix que l’acceptació de la present clàusula implica, a més, el seu consentiment per rebre comunicacions publicitàries dels nostres serveis i productes, així com comunicacions de diferent naturalesa que no siguin incompatibles. En tot moment l’usuari pot oposar-se al tractament de les seves dades per a aquestes finalitats i revocar el consentiment prestat, sent suficient Avda. Francesc Macià, 2 – 08150 Parets del Vallès, (Barcelona) o per correu electrònic a l’adreça electrònica ampa@lluispiquer.cat, indicant en l’assumpte del correu “DONAR DE BAIXA”.

El Web de “l’AMPA” conté enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d’interès per als usuaris. “l’AMPA” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privadesa adequades, per la qual cosa l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris que tinguin algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privadesa, poden dirigir-se a través de correu electrònic a la següent adreça: ampa@lluispiquer.cat

AMPA CEIP Lluís Piquer
Tots els drets reservats

©2021 AFA CEIP Lluis Piquer, Tots els drets reservats | Condicions d'ús | Avís legalPolítica de galetes | Política de privadesa

CONTACTA'NS

Els vostres suggeriments ens ajudaran a millorar.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?