Delegats

El delegat/ada de classe exercirà de portaveu de les famílies a qui representa davant de la comunitat educativa (escola, AFA, alumnat, famílies, etc.), independentment de la capacitat individual i personal que lògicament té cadascú de participar‐hi activament amb d’altres formes i mitjans.

Els delegats/des de classe són un pare, mare o tutor, escollit/da democràticament i voluntàriament, per les famílies dels alumnes que pertanyen en una classe. Aquesta designació es fa a l’inici del curs escolar, o durant el curs, en cas que hi hagi una baixa. Aquesta figura està concebuda principalment per exercir d’element transmissor d’informació i comunicació entre les famílies que representa i la resta de membres de la comunitat educativa, així com d’exercir un paper clau a l’hora d’apropar‐se a les famílies de forma ràpida, espontània i propera per als seus interessos i necessitats i, tanmateix com a dinamitzador i catalitzador de la participació i implicació de les mateixes als objectius comuns.

Funcions principals

La figura del delegat de classe no està pensada per “obrir fronts d’atac” sinó per “construir ponts d’unió” .

Transmissió i comunicació

potenciar l’apropament de la informació generada dins la comunitat educativa, facilitada pel vincle de formar part del grup o classe i conèixer els alumnes, pares i mares, tutors i les famílies. Comunicant especialment les propostes, iniciatives i afers que des de la junta de l’AFA es decideixin dur a terme en el pla del curs (consultes, festes, sortides, etc.)

Captar informació:

Copsar les necessitats i interessos dels pares i mares i els alumnes, essent un facilitador dels intercanvis d’opinions, consultes, dubtes, inquietuds, etc.

Consciencació i motivació:

Contribuir a crear un clima fluid , positiu, dialogant, actiu, participatiu i d’implicació entre els pares i mares que representa i com a membres de la comunitat educativa, per tal de facilitar la comunicació i participació entre ells, l’escola i l’AFA.

Dinamització

Fer que sorgeixen iniciatives espontànies de proposta d’activitats, idees, debats, fòrums, participació en festes, reivindicacions, problemàtiques educatives, conferències, formació, etc. dirigides a millorar i enfortir el paper educatiu de tots els seus membres.

Límits del delegat

No ha d’intervenir en la relació personal d’un alumne i/o dels seus pares amb el tutor i/o la direcció del centre.
No planteja un problema o una queixa directament a la direcció del centre i/o al Consell escolar sense prèviament:

  • Haver contrastat la informació
  • Un cop contrastada la informació, posat en coneixement a la junta de l’AFA
  • Esgotades les vies de comunicació amb el professor o professora de referència

No intervé en qüestions pedagògiques dels mestres que, en tot cas, seran tractades al Consell escolar si es considera oportú.

Associació de Famílies d'Alumnes de l'escola Lluís Piquer de Parets del Vallès